Проект SDHp2m

SDHp2m означава Solar District Heating (SDH) and actions from Policy to Market. Слънчева Топлофикация и действия от Политиката към Пазара. Проектът е насочен към предизвикателствата за навлизане на пазара и по-широкото използване на топлофикационни и охладителни системи (Топлофикации) с висок дял на ВЕИ, по специално действията се фокусират върху използването на мащабни слънчеви топлинни инсталации, комбинирани с други ВЕИ в Топлофикационни системи.

Ключовият подход на проекта е да се разработят, подобрят и приложат в участващите 9 Европейски региона модерни политики и мерки за подпомагане на Слънчеви топлофикации. В три фокус региона Тюрингия (DE), Щирия (AT) и Рона-Алпи (FR), регионалните власти участват като партньори по проекта за да гарантира успешното изпълнение на проекта. В 6 региони – последователи от BG, DE, IT, PL, SE регионалните власти са ангажирани чрез писма за намерение. Дейностите по проекта са насочени към пряко мобилизиране на инвестиции в Слънчеви топлофикации и по този начин в значително пазарно развитие.

Работната програма на проекта в участващите региони включва: 1) стратегия и планиране на действия въз основа на анкета, най-добри практики и консултации със заинтересованите страни 2) фаза на изпълнение започваща в ранен етап на проекта и 3) ефективно разпространение на резултатите от проекта на национално и международно ниво.

Предизвикателствата за развитието на пазара са: Подобряване на политика за топлофикации използващи ВЕИ, по-добър достъп до финансиране на топлофикации и бизнес модели, по-добро обществено мнение и преодоляването на различията между политиката и пазара чрез подпомагане на пазара и изграждане на капацитет. Дания и Швеция вече са постигнали висок дял на ВЕИ в  топлофикациите и се ще бъдат като модел за подражание в този проект.

Очакваните резултати и въздействие на SDHp2m са: инсталирани или планирани нови мощности и нов капацитет (в общо 500 MW) директно повлияни от проект, съответстващи на обща инвестиция от 350 млн. € и водеща до 1 420 GWh ВЕИ топлина и студова продукция годишно. Множествен ефект се очаква в периода след приключване на проекта и в допълнителни топ Европейски региони.

Консорциумът включва:

 • Steinbeis Innovation gGmbH represented by Steinbeis Research Institute Solites (SIG Solites) – Germany
 • Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) – Germany
 • AGFW-Projektgesellschaft für Rationalisierung, Information und Standardisierung mbH (AGFW) – Germany
 • HIR Hamburg Institut Research gGmbH (HIR) – Germany
 • Land Steiermark – Energie, Wohnbau, Technik (Styria) – Austria
 • AEE – Institut für nachhaltige Technologien (AEE INTEC) – Austria
 • O.L.I.D. Company for Installation of Solar and Design – Austria
 • Association Rhonalpenergie-Environment (RAEE) with its affiliated partner the Regional Council of Rhône-Alpes (RCRA) – France
 • Commissariat a l’energie atomique et aux energies alternatives (CEA INES) – France
 • Ambiente Italia s.r.l. (AMBIT) – Italy
 • Institute Zero Energy Buildings (IZEB) – Bulgaria
 • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) – Poland
 • Planenergi Fond (Planenergi) – Denmark
 • CIT Energy Management AB (EnerMa) – Sweden
 • Euroheat & Power AISBL (EHP) – Belgium

Horizon 2020Проектът е финансиран по програмата на ЕС – “Хоризонт 2020”