Модел

Модел за приложение на соларните топлофикации в България

Въз основа на анализа на технико-икономическите възможности за реализация на Слънчева Топлофикация в България се създаде Модел за приложение на соларните топлофикации в страната. В неговото изготвяне, освен екипа на проекта, взеха участие и представители на гражданското общество, НПО, топлофикации и вземащите решения. Главната цел на изготвения модел е да послужи като отправна точка за развитието и приложението на соларни топлофикации в страната. Той е официално представян пред местната власт и висши държавници, като целеви документ за постигане на устойчиво развитие в енергийния сектор.
Моделът може да бъде свален от тукModel