За нас

Сдружение КРЕАКТА е създадено в началото на 2014г. С основни цели: 1. популяризиране и прилагане на устойчив дизайн и балансирано развитие, естествени и възобновяеми материали и енергийни източници; ефективност на добиване, използване на ресурсите, на планиране, производство и експлоатация, повторна употреба и рециклиране; пермакултура, органично земеделие и хармоничен начин на съществуване; 2. планиране и осъществяване на инициативи за (пре)осмисляне и добавяне на стойност към урбанизираната среда; насърчаване на ангажираност към социалната среда сред децата и младите хора; формиране на отговорна към околната среда култура сред обществото и специалистите, повишаване на съзнанието и насърчаване на инициативността за опазване на околната среда и природните ресурси; 3. опазване, популяризиране и ре-интегриране на културното наследство в съвременната среда; 4. създаване на нови възможности за развитие на селските райони и възраждане на традиционни български занаяти и битова култура.

Институт за Нулево Енергийни Сгради (ИНЕС) www.izeb.eu

Институт за Нулево Енергийни Сгради  е изследователска НПО организация, работеща в областта на енергийна ефективност на сградите и ВЕИ технологии. ИНЕС работи в тясно сътрудничество с БАН (ЦЛ СЕНЕИ) и датска консултантска компания в областта на сезонното съхранение на топлинна енергия. ИНЕС има иновационна разработка и защитен патент на на сезонен термоакумулатор, който е заложен в няколко предстоящи за финансиране проекта.